Orodje za dostopnost

Skip to main content

1boardPikapolonice

1boardČebelice

easistentMetuljčki

Pravice in obveznosti

PRAVICE STARŠEV

Vrtec je ustanova, ki skrbi za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic.

 
STARŠI IMAJO PRAVICO:
- do vpogleda v programe za predšolske otroke ( kurikulum )
- do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov,
- do postopnega uvajanja otroka v vrtec,
- s starši gojimo odprt dialog in jih sproti obveščamo o otrokovem razvoju, aktivnostih v skupini in vrtcu.
 

OBVEZNOSTI

PLAČILA OSKRBNIN:

ob vstopu v vrtec predložijo potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka,
 
- Starši, ki imajo v vrtcudva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje javnih financ za drugega otroka plačajo 30 %    plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila  vrtca. Z odločbo, s katero center  za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za tretjega in  vsakega naslednjega otroka. Če se  tretji ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, center o tem odloči s posebno  odločbo.
 
- starši plačujejo delež cene za redni program s položnico, ki jo prejmejo po pošti,
- pričakujemo redno in pravočasno poravnavo obveznosti,
- sproti obveščajo vzgojiteljico o spremembi podatkov, o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu,
- starši upoštevajo delovni čas vrtca,
- v primeru nalezljivih otroških bolezni starši obvestijo odgovorno osebo v vrtcu,
- v vrtec pripeljejo otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ne ogroža sebe in drugih.